Ikona telefonuZadzwoń Ikona email Napisz
Menu

Regulamin

 1. Korzystanie z usług firmy FrontNet, zwanym dalej Wykonawcą jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów oraz niską jakość obrazów dostarczonych przez osobę korzystającą z usług firmy FrontNet, zwaną dalej Klientem.
 3. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za materiały wysłane przez niego do przygotowania projektu i równocześnie oświadcza, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich.
 4. W przypadku roszczeń osób trzecich wskazujących, że ich prawa autorskie mogły zostać naruszone poprzez wykorzystanie ich w materiałach przesłanych do Wykonawcy przez Klienta i użytych w projekcie, Klient przystąpi do procesu sądowego zwalniając Wykonawcę od tych roszczeń i pokryje wszystkie koszty postępowania sądowego i odszkodowania.
 5. Wykonawca informuje, że wszelkie materiały wykorzystane przez niego do przygotowania projektu w żaden sposób nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 6. Czas realizacji każdego zlecenia zostanie określony w ofercie przedstawionej indywidualnie klientowi. Wykonawca zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia czasu realizacji zlecenia z przyczyn od niego niezależnych. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do informowania Klienta o wszelkich trudnościach napotkanych w trakcie przygotowania i dostarczenia przedmiotu umowy, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu realizacji zlecenia.
 7. Czas realizacji zlecenia rozpoczyna się od momentu dostarczenia przez Klienta materiałów niezbędnych do realizacji projektu (w szczególności treści, informacje, grafiki) oraz zaksięgowania wpłaty zaliczki na koncie bankowym firmy FrontNet (płatność na podstawie faktury pro forma).
 8. Termin realizacji zlecenia podawany jest w dniach roboczych, tj. z pominięciem weekendów, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Wykonawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji projektu określonego w umowie, z winy Klienta tj. jeśli przedłuża on termin wysłania poprawek, akceptacji lub nie dotrzyma on określonego w umowie dnia płatności.
 10. Klient ma prawo do zgłaszania uwag do realizowanego projektu. Trzykrotne przesłanie listy poprawek jest bezpłatne, każda kolejna lista jest dodatkowo płatna – w zależności od ilości czasu poświęconego na wprowadzenie poprawek.
 11. Każdego rodzaju zmiana w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji projektu przez Klienta jest bezpłatna przez 5 dni roboczych od momentu zakończenia projektu i zaksięgowaniu za niego płatności. Za zmiany dokonane w późniejszym terminie naliczana będzie opłata, zależna od czasu poświęconego na wprowadzenie zmian.
 12. Wykonawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
 13. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie umowy w wysokości ustalonej indywidualnie z klientem.
 14. Na koszty wykonania projektu składa się czas potrzebny na jego realizację, użyte funkcjonalności, oczekiwany przez Klienta termin realizacji, a także poziom skomplikowania projektu.
 15. Realizacja projektu rozpoczyna się po zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 50% ceny zlecenia.
 16. Wykonawca wystawi Klientowi fakturę za wykonane zlecenie wraz z jednoczesnym przeniesieniem na niego na czas nieokreślony, autorskich praw majątkowych.
 17. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. Numer konta umieszczony jest na wystawianej fakturze.
 18. Zarówno Klient jak i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania tajemnicy handlowej. Złamanie tajemnicy handlowej (tj. udostępnianie osobom trzecim informacji i prac powiązanych ze współpracą takich jak projekty graficzne, umowy, informacje finansowe, założenia współpracy, itp) wiąże się z karą umowną, która wynosi 10 000 zł.
 19. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zlecenia.